quarter

0
More

ไตรมาสใน MySQL แบบปีงบประมาณของไทย

  • March 5, 2017

ไตรมาส เป็นช่วงระยะเวลาสามเดือน ซึ่งแบ่งช่วงเวลา หนึ่งปี ออกเป็น สี่ ไตรมาส ในเชิงธุรกิจการพิจารณาผลประกอบการนิยมใช้ช่วงเวลาไตรมาส ในการประเมินผล กรณีที่เป็นตามปีปฏิทินจะแบ่งได้ ไตรมาสที่ 1 หมายถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ไตรมาสที่ 2 หมายถึงช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ไตรมาสที่ 3 หมายถึงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ไตรมาสที่ 4 หมายถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม แต่ระบบราชการของไทย ระบบรายงานส่วนใหญ่ขึ้นกับปีงบประมาณ ^_^ ปีงบประมาณ...