budget year

0
More

การหาปีงบประมาณแบบไทยสำหรับ MySQL

  • May 1, 2017

ปีงบประมาณ หรือ ปีงบการเงิน (อังกฤษ: fiscal year, financial year หรือ budget year) เป็นช่วงเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณงบการเงินประจำปีในธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในหลายเขตอำนาจตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบัญชีและการเก็บภาษี จะต้องอาศัยรายงานเหล่านี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งต่อสิบสองเดือน แต่ไม่จำเป็นว่าช่วงเวลาที่รายงานนี้จะต้องตรงกับปีตามปฏิทิน ซึงปีงบประมาณของไทยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป เราสามารถเขียนฟังก์ชั่น (Function) เพื่อคำนวณหาปีงบประมาณจากฐานข้อมูล MySQL ตามนี้ DELIMITER $$ DROP...