Optimize คำสั่ง SQL สำหรับการสุ่มเวชระเบียนด้วยวิธี Systematic sampling

เดิมเคยเขียนคำสั่ง SQL ไว้นานละพอแก่ตัวขึ้นกลับไปดู มันก็สมควรเปลี่ยน (Optimize) แหล่ะ  เราจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องของการตรวจสอบเวชระเบียนหล่ะกัน ขอข้ามไปพาร์ทสำหรับการเตรียมข้อมูล (กลุ่มตัวอย่าง) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทำงานต่อ
เริ่มด้วย Systematic Random Sampling (การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ)

การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ( Systematic sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยมีรายชื่อของทุกหน่วยประชากรมาเรียงเป็นระบบตามบัญชีเรียกชื่อ การสุ่มจะแบ่งประชากรออกเป็นช่วงๆที่เท่ากันอาจใช้ช่วงจากสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างและประชากร แล้วสุ่มประชากรหน่วยแรก ส่วนหน่วยต่อๆไปนับจากช่วงสัดส่วนที่คำนวณไว้

ขั้นตอนคร่าว ๆ ของการเตรียมข้อมูลสุ่มตัวอย่างแบบนี้คือ

 1. เลือกแฟ้มจาก OPD Card หรือ สมุดทะเบียนผู้มารับบริการ จำแนกตาม PID หรือ HN หรือวันที่ที่มารับบริการ
 2. หาช่วง Interval (I) ของการสุ่มโดยใช้สูตร
  I = จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งหมด ÷ จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่ต้องการ
 3. หาค่าตั้งต้นโดยการจับฉลาก (สุ่ม) เช่น จับฉลากได้หมายเลข 5 ให้เลือกเวชระเบียนแฟ้มแรกคือลำดับที่ 5 แล้วนับต่อไปทุกลำดับที่ I เช่นกรณีได้ค่า I = 3 ก็นับไปเลย 5, 8, 11, 14, 17, 20, ………จนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

มาดู SQL ตัวที่พยายาม  Optimize กัน

 

Implements a scheduled task using Supercronic

Cron เป็นโปรแกรมสำหรับการทำ schedule tasks  ที่เราต้องการ พบเจอได้ใน Unix-like OS ตามไปอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Supercronic ก็จัดอยู่ในโปรแกรมข้างต้น คนทำให้นิยามว่า

Supercronic is a crontab-compatible job runner, designed specifically to run in containers.

เหตุผลที่ทำ Supercronic ขึ้นมาตามไปอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ (ไม่ได้ขี้เกียจนะ 55+) ที่นี้เราลองมาอิมพลีเมนท์กันดู

เริ่มก็สร้าง Dockerfile ตามนี้

FROM alpine:3.8
LABEL author="mf"
LABEL version="latest"

ENV SUPERCRONIC_VERSION="v0.1.6" \
  SUPERCRONIC_PACKAGE=supercronic-linux-amd64 \
  SUPERCRONIC_SHA1SUM=c3b78d342e5413ad39092fd3cfc083a85f5e2b75

ENV SUPERCRONIC_URL=https://github.com/aptible/supercronic/releases/download/$SUPERCRONIC_VERSION/$SUPERCRONIC_PACKAGE

ENV TZ Asia/Bangkok

# install dependencies
RUN apk add --update --no-cache ca-certificates curl \
# install supercronic
  && curl -fsSLO "$SUPERCRONIC_URL" \
  && echo "${SUPERCRONIC_SHA1SUM} ${SUPERCRONIC_PACKAGE}" | sha1sum -c - \
  && chmod +x "${SUPERCRONIC_PACKAGE}" \
  && mv "${SUPERCRONIC_PACKAGE}" "/bin/${SUPERCRONIC_PACKAGE}" \
  && ln -s "/bin/${SUPERCRONIC_PACKAGE}" /bin/supercronic \
# remove unwanted deps & cleanup
  && apk del --purge ca-certificates curl \
  && rm -rf /tmp/* /var/cache/apk/*

ADD crontab.sample /etc/crontab
RUN chmod 0644 /etc/crontab

ENTRYPOINT ["supercronic"]
CMD ["/etc/crontab"]

** ณ ตอนนี้ (29 พ.ย. 61) เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ที่ 0.1.6 ลองเช็คดูเรื่อย ๆ ที่ Github

ตามด้วยการสร้างไฟล์ Crontab สำหรับทำงาน ตัวอย่าง คือกำหนดให้แสดงผลคำว่า “hello from Supercronic” ทุก 1 นาที

# Run every minute
*/1 * * * * echo "hello from Supercronic"

เสร็จก็ทำการ Build และรัน container sudo docker build -t mf/supercronic . && sudo docker run -it mf/supercronicผลลัพธ์จะได้ตามนี้

จบปิ๊ง ^__^

Source

 • https://github.com/aptible/supercronic

Disable screen sleep on Raspberry PI

Raspberry PI เวลาเอามาใช้ทำตัว Dashboard หรือ Kiosk สักพักก็จะเข้าสู่ Sleep mode วิธีการแก้ไข ก็คือให้ทำการแก้ไขไฟล์ lightdm.conf

sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf

เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปในเซคชั่น [Seat:*]

xserver-command=X -s 0 dpms

เสร็จก็ Reboot รอบนึง จบปิ๊งงง ^__^

Automatic Update All Docker Images

สำหรับอัพเดต Docker Images ทั้งหมดที่ได้ติดตั้งไปแล้ว ใช้คำสั่งด้านล่างนี้

docker images | grep -v REPOSITORY | awk '{printf $1; printf ":"; print $2}' | xargs -L1 docker pull

โดยเมื่อเราได้อัพเดตไปแล้วไฟล์ตัวใหม่จะไม่ได้ทับ (Overwrite) ตัวเดิม เราต้องตามไปลบ (Cleanup) ตัวเดิมอีกรอบ โดยใช้คำสั่ง

docker images | grep "<none>" | awk '{print $3}' | xargs -L1 docker rmi


จบปิ๊งง  ^_^

Split comma separated string to multiple rows

สำหรับใครที่เคยใช้ฟังก์ชั่น GROUP_CONCAT() ใน  MySQL มาก่อนก็พอจะเดาผลลัพธ์จากฟังก์ชั่นนี้ได้ว่า ผลลัพธ์จะเป็นค่าตามคอลัมภ์ที่ถูกกรุ๊ป (GROUP BY) และนำมาต่อกันด้วยเครื่องหมายที่ระบุ ปกติค่าดีฟอลต์จะเป็น comma ‘,’ รูปแบบคำสั่งก็จะประมาณนี้

GROUP_CONCAT([DISTINCT] expr [,expr ...]
       [ORDER BY {unsigned_integer | col_name | expr}
         [ASC | DESC] [,col_name ...]]
       [SEPARATOR str_val])

ตัวอย่าง


**ภาพจาก mysqltutorial

ข้างบนนี่คือต้นเหตุ มักจะมีกรณีที่เราได้ผลลัพธ์มาแล้ว นั่นคือ “A,B,C” และเราต้องการแยกข้อความที่ได้มาออกเป็นแต่ละแถว (ตาราง t ก่อนที่จะผ่านฟังก์ชั่น GROUP_CONCAT() นั่นแหล่ะ) ดูตัวอย่างกัน

CREATE TABLE DEMO (
  ID INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  PID VARCHAR(20) NOT NULL,
  ICD10LIST VARCHAR(255) DEFAULT NULL
);
 
INSERT INTO DEMO(ID, PID, ICD10LIST) VALUES(NULL, '101', 'E119,E112,I10'), (NULL, '102', 'E119,E112'), (NULL, '103', 'E119,I10');

ข้อมูลในตารางเป็นแบบนี้ (คุ้น ๆ กันไหม 5555)

**แนวคิดของคำสั่งก็คือทำการสร้างตารางค่า Index ที่อยู่ในชุด/เซตข้อความเพื่อแยกแต่ละไอเท็มออกมา

SELECT
 DEMO.ID,
 DEMO.PID,
 SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(DEMO.ICD10LIST, ',', numbers.n), ',', -1) AS ICD10
FROM
 (SELECT 1 n UNION ALL SELECT 2 UNION ALL SELECT 3 UNION ALL SELECT 4 UNION ALL SELECT 5) numbers INNER JOIN DEMO
 ON CHAR_LENGTH(DEMO.ICD10LIST)-CHAR_LENGTH(REPLACE(DEMO.ICD10LIST, ',', '')) >= numbers.n-1
ORDER BY
 PID, n

ผลลัพธ์ที่ได้

จบปิ๊ง !!!

ป.ล.

 • ตาราง numbers จะสร้างไว้ก่อนก็ได้ ปกติก็ใช้บ่อย ๆ นะครับจะด้วย RECURSIVE CTE ก็ได้หรือตัวนี้
 • ตัว Split String จะทำเป็นฟังก์ชั่นไว้ก็ได้นะ ^_^
 • ข้อมูลเป็นข้อมูลสมมุติจาก Data Exchange สมมุติแห่งหนึ่ง

 

 

ปรับปรุงข้อมูลวันหยุดราชการ (Holiday) กัน

สำหรับประชาชนคนไทยแล้วคำว่า “ในเวลาราชการ” นี่น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เรามักเห็นคำนี้ติดตามหน่วยงานราชการ แล้วคำว่าในเวลาราชการนี่มันยังไง เอาแบบกำปั้นทุบดิน ก็คือวันที่ไม่ใช่วันหยุดราชการนั่นแหล่ะ 😛

แล้ววันหยุดราชการนี่เราก็เริ่มยึดตาม “ประกาศกำหนดวันหยุดราชการนักขัตฤกษ์ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงออกประกาศดังกล่าว ถ้าใครจะศึกษารายละเอียดบล็อกนี้ก็อธิบายไว้เป็นอย่างดี

ทีนี้ตัวที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลยังไงบ้าง หลาย ๆ หน่วยงานที่มีระบบคอมพิวเตอร์ไว้ทำงานอย่างเช่นโรงพยาบาล หน่วยบริการหรืออื่น ๆ นี่ก็มักมีตารางวันหยุดในปีนั้น ๆ สำหรับการทำงาน ซึ่งก็จะเป็นตาราง ตารางนึงตามแต่ละเวนเดอร์ (Vendor) สร้างขึ้นรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ก็เพื่อระบุว่าวันใดคือวันหยุดราชการนั่นแหล่ะ ปกติหน้าที่อัพเดตข้อมูลนี้ก็จะเป็นของผู้ดูแลระบบของหน่วยบริการ ข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาจาก ประกาศทางราชการหรือเว็บทั่ว ๆ ไป เช่น วิกิพีเดีย

และอีกเว็บไซต์ก็ myhora ซึ่งมีบริการ iCal บริการ

จะเห็นได้ว่ามีไฟล์ CSV (Comma-separated values) ให้เราได้ใช้ด้วย งั้นเราก็มาปรับปรุงวันหยุดราชการด้วยไฟล์ตัวนี้กัน

 1. เริ่มต้นก็ดาวน์โหลดมาซะ
  wget -O th_holiday.csv http://www.myhora.com/calendar/ical/holiday.aspx?2561.csv

  หน้าตาข้อมูลไฟล์คร่าว ๆ ก็ประมาณนี้

 2. นำเข้าข้อมูลข้างต้นลงในฐานข้อมูลของเราด้วยคำสั่ง LOAD DATA INFILE (สร้างตารางชั่วคราว th_holiday ไว้รอรับด้วย )
  DROP TABLE IF EXISTS th_holiday;
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS th_holiday(
    Subject    	VARCHAR(255) NULL
    ,Start_Date  	DATE NOT NULL
    ,Start_Time  	TIME NULL
    ,End_Date   	DATE NULL
    ,End_Time   	TIME NULL
    ,All_day_event 	VARCHAR(4) NOT NULL
    ,Description  	VARCHAR(255) NOT NULL
    ,Show_time_as 	INTEGER NOT NULL
    ,Location   	VARCHAR(30)
  );
  
  TRUNCATE th_holiday;
  LOAD DATA LOCAL INFILE 'th_holiday.csv' 
  INTO TABLE th_holiday
  FIELDS TERMINATED BY ',' 
  ENCLOSED BY '"'
  ESCAPED BY '"'
  LINES TERMINATED BY '\r\n'
  (`Subject`, @start_date, `Start_Time`, `End_Date`, `End_Time`, `All_day_event`, `Description`, `Show_time_as`, `Location`)
  SET start_date = STR_TO_DATE(@start_date, '%d/%m/%Y');
 3. เป็นอันเสร็จสิ้น ทีนี้ก็นำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงในตารางของแต่ละ HIS

 

 

การหาปีงบประมาณแบบไทยสำหรับ MySQL

ปีงบประมาณ หรือ ปีงบการเงิน (อังกฤษ: fiscal year, financial year หรือ budget year) เป็นช่วงเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณงบการเงินประจำปีในธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในหลายเขตอำนาจตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบัญชีและการเก็บภาษี จะต้องอาศัยรายงานเหล่านี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งต่อสิบสองเดือน แต่ไม่จำเป็นว่าช่วงเวลาที่รายงานนี้จะต้องตรงกับปีตามปฏิทิน ซึงปีงบประมาณของไทยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป

เราสามารถเขียนฟังก์ชั่น (Function) เพื่อคำนวณหาปีงบประมาณจากฐานข้อมูล MySQL ตามนี้

DELIMITER $$

DROP FUNCTION IF EXISTS THGOVYEAR$$
CREATE FUNCTION THGOVYEAR(
  xdate DATETIME,
  th BIT)
RETURNS INT 
DETERMINISTIC
BEGIN
  RETURN IF(MONTH(xdate) < 10, YEAR(xdate), YEAR(DATE_ADD(xdate, INTERVAL 1 YEAR))) + (543*th);
END$$

DELIMITER ;

โดยตัวแปรที่รับในฟังก์ชั่นเองจะมี 2 ตัว คือ

 • xdate : วันที่ที่ต้องการคำนวณ
 • th : ต้องการแสดงผลแบบปี พ.ศ หรือไม่ (1 = ใช่, 0 = ไม่)

ที่นี้มาลองทดสอบดู โดยการสร้างตารางเก็บวันที่กัน

DROP TABLE IF EXISTS DemoDate;
CREATE TABLE DemoDate (
  fielddate DATETIME NOT NULL
);
INSERT INTO DemoDate (fielddate) VALUES
  ('2008-09-01 00:00:00'),
  ('2008-04-04 00:00:00'),
  ('2009-05-25 00:00:00'),
  ('2010-06-30 00:00:00'),
  ('2011-07-01 00:00:00'), 
  ('2010-10-01 00:00:00'),
  ('2011-10-01 00:00:00'), 
  ('2012-09-30 00:00:00'), 
  ('2012-10-01 00:00:00'),
  ('2013-09-30 00:00:00'),
  ('2012-10-01 00:00:00'),
  ('2013-09-30 00:00:00'),
  ('2013-10-01 00:00:00'),
  ('2014-09-30 00:00:00'),
  ('2014-10-01 00:00:00'),
  ('2015-09-30 00:00:00'),
  ('2015-10-01 00:00:00'),
  ('2016-09-30 00:00:00'),
  ('2016-10-01 00:00:00'),
  (NOW()),
  ('0000-00-00 00:00:00');

แล้วก็มาทดสอบกัน

ขอให้มีความสุขกับการทำงานกัน แด่วันแรงานนนนนนน

**ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนบล็อคเลย แต่เขียน ๆ หน่อยเหอะ เดือนละเรื่องก็ยังดี T_T …
**งานช่วงนี้เหรอ ถามว่าท้อไหมตอบเลยว่ามากกกกก (แต่ไม่เคยถอยนะ หันหลังแม่มมเลย 555)

ไตรมาสใน MySQL แบบปีงบประมาณของไทย

ไตรมาส เป็นช่วงระยะเวลาสามเดือน ซึ่งแบ่งช่วงเวลา หนึ่งปี ออกเป็น สี่ ไตรมาส ในเชิงธุรกิจการพิจารณาผลประกอบการนิยมใช้ช่วงเวลาไตรมาส ในการประเมินผล กรณีที่เป็นตามปีปฏิทินจะแบ่งได้

 • ไตรมาสที่ 1 หมายถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
 • ไตรมาสที่ 2 หมายถึงช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
 • ไตรมาสที่ 3 หมายถึงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
 • ไตรมาสที่ 4 หมายถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

แต่ระบบราชการของไทย ระบบรายงานส่วนใหญ่ขึ้นกับปีงบประมาณ ^_^

ปีงบประมาณ หรือ ปีงบการเงิน (อังกฤษ: fiscal year, financial year หรือ budget year) เป็นช่วงเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณงบการเงินประจำปีในธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในหลายเขตอำนาจตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบัญชีและการเก็บภาษี จะต้องอาศัยรายงานเหล่านี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งต่อสิบสองเดือน แต่ไม่จำเป็นว่าช่วงเวลาที่รายงานนี้จะต้องตรงกับปีตามปฏิทิน ซึงปีงบประมาณของไทยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป

ดังนั้นระบบไตรมาสจึงแบ่งออกเป็น

 • ไตรมาสที่ 1 หมายถึงช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
 • ไตรมาสที่ 2 หมายถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
 • ไตรมาสที่ 3 หมายถึงช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
 • ไตรมาสที่ 4 หมายถึงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

ซึ่งใน MySQL เองก็มีฟังก์ชั่นที่คำนวณหาไตรมาสชื่อ QUARTER อยู่แล้วซึ่งอิงจากปีปฏิทิน

QUARTER(date) : Returns the quarter of the year for date, in the range 1 to 4.

mysql> SELECT QUARTER('2016-10-18');
+-----------------------+
| QUARTER('2016-10-18') |
+-----------------------+
|           4 | 
+-----------------------+

ผลอิงจากปีปฏิทินก็ตามนั้น ^_^ อ้าวว งั้นเรามาสร้างฟังก์ชั่นหาไตรมาสจากปีงบประมาณกัน

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `THQUARTER`(
  xdate DATETIME,
  th BIT) RETURNS int(11)
DETERMINISTIC
BEGIN
  DECLARE qt INT;
  
  SET qt = QUARTER(xdate) + th;
  
  RETURN IF(qt > 4, qt - 4, qt);
END

-- Test
mysql> SELECT THQUARTER('2016-10-18');
+-----------------------+
| THQUARTER('2016-10-18') |
+-----------------------+
|                     1 | 
+-----------------------+

 

มาลองเรียกใช้งานกัน สมมุติโจทย์ต้องการหารายงานการรับบริการของผู้ป่วยในสถานบริการแยกรายไตรมาส (ครั้ง)

-- Generate dummy data
CREATE TABLE `visit` (
 `visitno` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `visitdate` varchar(255),
 `pid` varchar(255) default NULL,
 `pcucode` varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY (`visitno`)
) AUTO_INCREMENT=1;

INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2017-01-09","5","yellow"),("2017-06-11","9","orange"),("2016-11-28","9","yellow"),("2017-06-02","2","red"),("2017-01-09","10","orange"),("2017-05-03","10","orange"),("2017-07-06","8","red"),("2017-06-25","10","yellow"),("2017-04-19","3","orange"),("2017-06-12","3","yellow");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2016-11-12","10","orange"),("2017-06-18","5","red"),("2017-05-20","9","yellow"),("2017-04-01","2","red"),("2016-12-31","6","red"),("2017-02-05","8","orange"),("2017-02-19","3","red"),("2017-03-13","5","red"),("2017-03-27","3","yellow"),("2017-06-22","8","yellow");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2017-01-17","6","red"),("2016-10-15","5","yellow"),("2017-05-30","8","orange"),("2017-04-29","5","red"),("2017-01-02","3","orange"),("2017-09-04","4","red"),("2017-01-09","3","orange"),("2016-12-15","7","yellow"),("2017-01-31","8","orange"),("2016-11-08","6","yellow");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2017-01-10","5","orange"),("2016-11-20","3","yellow"),("2017-07-09","8","red"),("2017-01-20","8","red"),("2017-05-17","8","red"),("2017-08-05","5","yellow"),("2017-07-19","7","red"),("2017-05-06","10","yellow"),("2017-06-01","6","orange"),("2016-11-06","9","red");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2017-09-20","5","orange"),("2017-01-28","8","yellow"),("2017-02-20","7","red"),("2016-11-24","5","orange"),("2016-12-27","5","orange"),("2017-05-20","6","yellow"),("2017-07-03","1","red"),("2017-09-09","8","yellow"),("2017-06-04","9","red"),("2017-03-04","9","orange");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2017-09-12","6","orange"),("2017-07-24","1","yellow"),("2017-02-27","5","red"),("2017-08-21","3","yellow"),("2017-01-26","2","orange"),("2017-05-08","8","orange"),("2016-12-26","2","red"),("2017-06-24","7","red"),("2017-02-20","6","red"),("2017-04-18","10","yellow");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2017-03-01","6","yellow"),("2017-07-15","1","yellow"),("2016-11-11","4","yellow"),("2017-06-27","10","orange"),("2017-01-02","10","orange"),("2017-05-08","7","orange"),("2017-03-16","2","red"),("2017-02-27","4","orange"),("2017-02-14","4","orange"),("2017-04-23","9","yellow");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2016-12-02","1","orange"),("2017-04-15","9","yellow"),("2017-01-25","6","yellow"),("2017-05-06","7","yellow"),("2017-07-31","8","orange"),("2017-07-23","4","yellow"),("2017-06-02","7","red"),("2017-02-06","7","yellow"),("2017-02-14","6","red"),("2017-07-27","3","yellow");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2016-10-21","1","red"),("2017-01-13","5","red"),("2017-06-06","1","red"),("2017-01-16","7","yellow"),("2017-01-29","9","orange"),("2016-11-06","7","red"),("2017-01-06","2","red"),("2017-01-12","6","yellow"),("2017-06-29","5","red"),("2017-04-04","10","yellow");
INSERT INTO `visit` (`visitdate`,`pid`,`pcucode`) VALUES ("2017-03-11","10","red"),("2017-05-22","2","red"),("2017-03-21","2","yellow"),("2017-02-19","3","orange"),("2016-11-30","3","red"),("2017-06-30","2","yellow"),("2017-09-17","2","red"),("2017-04-21","7","orange"),("2017-02-12","1","yellow"),("2017-05-12","7","red");

ผลลัพธ์

mysql> SELECT
  ->   pcucode,
  ->   SUM(IF(THQUARTER(visitdate, 1) = 1, 1, 0)) AS Q1,
  ->   SUM(IF(THQUARTER(visitdate, 1) = 2, 1, 0)) AS Q2,
  ->   SUM(IF(THQUARTER(visitdate, 1) = 3, 1, 0)) AS Q3,
  ->   SUM(IF(THQUARTER(visitdate, 1) = 4, 1, 0)) AS Q4,
  ->   COUNT(visitno) AS Total
  -> FROM visit
  -> GROUP BY pcucode
  -> WITH ROLLUP;
+---------+------+------+------+------+-------+
| pcucode | Q1  | Q2  | Q3  | Q4  | Total |
+---------+------+------+------+------+-------+
| orange |  4 |  13 |  9 |  3 |  29 |
| red   |  6 |  12 |  12 |  6 |  36 |
| yellow |  6 |  10 |  12 |  7 |  35 |
| NULL  |  16 |  35 |  33 |  16 |  100 |
+---------+------+------+------+------+-------+
4 rows in set (0.02 sec)

ปั่นรายงานกันต่อ T_T

 

 

MySQL (Simple)Mask Function

ถ้าวันนึงเกิดจำเป็นจริง ๆ ต้องจัดรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลขึ้นมาเช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน หรือจัดรูปแบบตัวเลขในแบบอื่น ๆ โดยปกติแล้ว MySQL มีฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการแสดงผลอยู่ไม่กี่ตัว เช่นพวกตัวเลข(เงิน) วันที่ ซึ่งก็มีแค่นั้นแหล่ะ ^_^

** ส่วนตัวแล้วไม่แนะนำให้ใช้ (แล้วเขียนขึ้นมาทำไมฟระ 5555) คือถ้าจะใช้ก็มีให้ใช้ได้แต่ไม่แนะนำไง เป็นภาระการประมวลผลโดยใช่เหตุ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฟรอนท์ไปหล่ะกัน
DELIMITER $$
DROP FUNCTION IF EXISTS SIMPLEMASK$$

CREATE FUNCTION SIMPLEMASK (
  xvalue VARCHAR(32), 
  xformat VARCHAR(32)
)
RETURNS CHAR(32) 
DETERMINISTIC
BEGIN

  DECLARE input_len TINYINT;
  DECLARE tc CHAR;
  DECLARE idx TINYINT;
  DECLARE yformat VARCHAR(32);
  DECLARE posinsert TINYINT;
  DECLARE newstring VARCHAR(32);
  
  # Initialize variables
  SET yformat = REPLACE(xformat, '#', '');
  SET input_len = LENGTH(yformat);
  SET idx = 1;
  SET posinsert = 0;
  
  # Construct formated string
  WHILE ( idx <= input_len ) DO
    SET tc = SUBSTR(yformat, idx, 1);
    SET posinsert = LOCATE(tc, xformat, (idx + posinsert));
    SET newstring = CONCAT(tc, SUBSTR(xvalue, posinsert, 1));
    SET xvalue = INSERT(xvalue, posinsert, 1, newstring);
    SET idx = idx + 1;
  END WHILE;
  
  RETURN xvalue;
  
END $$

DELIMITER ;

-- Test
SELECT SIMPLEMASK(1234567890123,'#-####-#####-##-#'); -- CID/1-2345-67890-12-3

ป.ล.

MySQL : Select the count of values grouped by ranges

ถ้าเราเคยเห็นรายงานหรือกราฟที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของช่วงข้อมูล ที่เห็นกันบ่อย ๆ ก็เช่นรายงานปิรามิดประชากรอันนี้ชัดเลย ไม่คุ้นก็ประมาณนี้ (นี่อ้างอิงข้อมูลสุขภาพของจังหวัดเราเลยนะ)

GroupByRange_01

ข้อมูลปิรามิดประชากรบอกอะไร // เพิ่มสาระ

ปิรามิดประชากร แสดงเพื่อให้เปรียบเทียบเห็นความแตกต่างของข้อมูลระหว่างทั้งสองเพศได้ชัดเจน กราฟแท่งแทนข้อมูลของเพศชายและหญิงจะวางคู่กันไว้ด้านขวาและด้านซ้ายของแกนปิรามิด สำหรับแต่ละหมวดอายุ โดยอายุน้อยที่สุดจะอยู่แท่งล่างสุด เริ่มตั้งแต่หมวดอายุ 0 – 4 ปี, 5 – 9 ปี สูงขึ้นเรื่อยๆ ด้านบนสุดคือหมวดอายุที่สุงที่สุด ซึ่งจะมีจำนวนประชากรน้อยกว่าหมวดอายุอื่นๆ ทำให้ส่วนบนเป็นยอดแหลม จึงเรียกว่าปิรามิด
รูปร่างของปิรามิดจะแสดงให้เห็นถึงผลสะสมของการเกิด การตายและการย้ายถิ่น เช่น

-ถ้าอัตราเกิดยังคงสูงขึ้น ประชากรในวัยเด็กจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ฐานของปิรามิดจะกว้างออก ถ้าอัตราเกิดกำลังลดลง ฐานของปิรามิดจะค่อยๆ แคบเข้า
-ถ้าอัตราตายลดลง อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสุขอนามัยที่ทำให้คนอายุยืนขึ้น ยอดของปิรามิดซึ่งแสดงถึงจำนวนประชากรวัยสูงอายุก็จะค่อยๆ กว้างออก
-การตายในสงครามหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ชีวิตโลดโผนในหมู่วัยรุ่นชาย อาจทำให้จำนวนประชากรชายน้อยกว่าหญิงในหมวดอายุเดียวกัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นจากแท่งกราฟด้านซ้ายจะสั้นกว่าด้านขวา

คร่าว ๆ ก็ประมาณนี้ แต่ก่อนจะได้ข้อมูลลักษณะนี้มาเราก็มักจะมีแหล่งข้อมูลดิบว่าคนนี้เป็นใคร อายุเท่าไหร่เป็นร้อยเป็นล้านเรคคอร์ด แล้วค่อยมาแยกตามกลุ่มข้อมูลอีกที ในที่นี้เราจะแยกตามกลุ่มอายุเพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปพล็อตกราฟในลักษณะปิรามิดข้างบน

สมมุตินะครับสมมุติเราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็นช่วง ๆ ละ 5 ปีหล่ะกัน จากข้อมูลที่เราสร้างแบบดัมมี่ขึ้นมา (เราใช้บริการจากเว็บ generatedata.com นะ สะดวกดี)

DROP TABLE `persondemo`;

CREATE TABLE `persondemo` (
 `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `age` mediumint default NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;

INSERT INTO `persondemo` (`age`) VALUES (11),(88),(73),(75),(8),(45),(40),(61),(62),(69),(28),(1),(84),(5),(13),(75),(76),(78),(45),(35),(23),(52),(56),(40),(91),(6),(61),(41),(52),(42),(33),(90),(4),(55),(90),(75),(97),(28),(36),(2),(51),(46),(49),(79),(87),(22),(76),(3),(9),(56),(23),(45),(56),(85),(65),(30),(31),(21),(13),(36),(88),(22),(20),(16),(73),(95),(17),(56),(29),(94),(59),(38),(31),(36),(47),(37),(33),(3),(90),(22),(41),(85),(76),(90),(54),(58),(73),(30),(12),(4),(3),(38),(78),(78),(26),(85),(78),(68),(31),(11);

วิธีแรก คำสั่ง SQL ที่มักเห็นอยู่บ่อย ๆ ในการแบ่งชุดข้อมูลก็จะเป็นการใช้ CASE ..WHEN มีกี่ช่วงก็แบ่งไป

SELECT SUM(CASE WHEN COL1 BETWEEN 0 AND 4 THEN 1 END)
,    SUM(CASE WHEN COL1 BETWEEN 5 AND 9 THEN 1 END)
,    SUM(CASE WHEN COL1 BETWEEN 10 AND 14 THEN 1 END)
,    SUM(CASE WHEN COL1 BETWEEN 15 AND 19 THEN 1 END)
,    SUM(CASE WHEN COL1 BETWEEN 20 AND 24 THEN 1 END)
... 
... 
... 
FROM YOURTABLE 
...

อีกวิธีนึง ก็ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของ SQL เอง วันนี้จะเสนอ FLOOR() เพื่อมาคำนวณหาช่วงข้อมูล ฟังก์ชันนี้ไปอ่านเพิ่มเติมเอาหล่ะกันนะ ^_^

SELECT
  CONCAT(5 * FLOOR((age/5)), ' - ', 5 * FLOOR((age/5)) + 4) AS `range`,
  COUNT(id) AS `NumberOfPerson`
FROM `persondemo`
GROUP BY 1
ORDER BY 5 * FLOOR((age/5))

ข้อมูลที่ได้ก็ประมาณนี้

+---------+----------------+
| range  | NumberOfPerson |
+---------+----------------+
| 0 - 4  |       7 |
| 5 - 9  |       4 |
| 10 - 14 |       5 |
| 15 - 19 |       2 |
| 20 - 24 |       7 |
| 25 - 29 |       4 |
| 30 - 34 |       7 |
| 35 - 39 |       7 |
| 40 - 44 |       5 |
| 45 - 49 |       6 |
| 50 - 54 |       4 |
| 55 - 59 |       7 |
| 60 - 64 |       3 |
| 65 - 69 |       3 |
| 70 - 74 |       3 |
| 75 - 79 |       11 |
| 80 - 84 |       1 |
| 85 - 89 |       6 |
| 90 - 94 |       6 |
| 95 - 99 |       2 |
+---------+----------------+
20 rows in set (0.00 sec)

ดึกมากแล้ว นอนเหอะ นะ ^_^